Welkom op de Vrijeschool Oosterwold

We zijn begonnen! Op 8 september 2023 hebben we gevierd dat onze school officieel is geopend. Dat gebeurde met de onthulling van een groot houten naambord en onder luid gezang door ouders, kinderen en leerkrachten. 

De bouw van het nieuwe schoolgebouw in Oosterwold gaat binnenkort van start, maar met lesgeven aan de nu al 115 leerlingen is dus al wel begonnen op onze tijdelijke locatie: op de Danslaan in Danswijk, op zo’n 5 tot 9 kilometer fietsen van Oosterwold. Het nieuwe schoolgebouw zal komen vlakbij biologische winkel Odin.

Onder de vleugels van de stichting Vrijeschool Almere zal de Vrijeschool Oosterwold zich ontwikkelen tot een school met een eigen identiteit, met veel aandacht voor thema’s als natuur, duurzaamheid en gezonde voeding. Lees hier over ons onderwijs.

Ons team Schooljaar '24-'25

Kleuterklas 1c: Djoeke
Kleuterklas 2c: Mariska
Kleuterklas 3c: Norah en Myrthe
Klas 1c: Suzanne en Tim
Klas 2c: Mireille en Tristan
Klas 3c: Monique en Anouk
Klas 4c: Myra en Maaike

Vakdocenten:
Gym: Cellina
Euritmie: Anke
Muziek: Ulrikke

Onderwijsassistent: Demelsa
Interne begeleiding: Ienskje
Leerlingenadministratie: Zoyra
Stafmedewerker: John
Directeur: Marjanne
Gastvrouw: Gerda

Zelfvoorziening, lokale betrokkenheid en duurzaamheid

Onze school krijgt in de komende jaren een prachtige nieuwbouwlocatie in Oosterwold. Een plek met veel buitenruimte en mogelijkheden voor stadslandbouw. Dit biedt de unieke kans om onze leerlingen waarden mee te geven die draaien om zelfvoorziening, circulariteit, lokale betrokkenheid en duurzaamheid.

We willen onze leerlingen bewust maken van de verschillende aspecten van een duurzame samenleving en hen stimuleren en inspireren om actieve en verantwoordelijke burgers te worden. Door praktische ervaringen in de landbouw en in onze moestuin, leren ze over de waarde van voeding en het belang van zorg voor de natuur.

Daarnaast bevorderen we betrokkenheid bij sociale en maatschappelijke kwesties door de kinderen waardevolle ervaringen te bieden met lokale ondernemers en natuurorganisaties.

We erkennen ook de waarde van kunst en cultuur in de ontwikkeling van leerlingen. We streven ernaar om een rijk en gevarieerd cultureel programma te bieden dat creativiteit, expressie en esthetisch bewustzijn bevordert.

We geloven in de kracht van samenwerking en willen een hechte gemeenschap creëren waarin alle betrokkenen, inclusief ouders en leerlingen, vanuit de eigen rol actief betrokken zijn bij het onderwijsproces waarbij de natuur het uitgangspunt vormt.

Ons doel is om onze kinderen te laten uitgroeien tot zelfbewuste, veerkrachtige en betrokken mensen. We moedigen hen aan om nieuwsgierig en creatief te zijn bij het verkennen van vraagstukken of onderwerpen en samen met klasgenoten duurzame en bewuste oplossingen te vinden waarin ze zichzelf kunnen herkennen en kunnen bijdragen.

De leidraad voor de komende jaren: het schoolplan

Bij een nieuwe school hoort natuurlijk een schoolplan. Het team van de Vrijeschool Oosterwold heeft met enthousiasme en toewijding een plan geschreven voor 2023-2027. Dit document weerspiegelt de diepere bedoeling van het vrijeschoolonderwijs en onze gedeelde visie op onderwijs met veel buitenruimte. Het vormt een leidraad voor de komende jaren. Het hele schoolplan is hier te lezen. Hieronder delen we enkele elementen.

Ononderbroken ontwikkelingsproces
We streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces dat afgestemd is op de unieke behoeften en ontwikkelfase van elke leerling. Hierbij leggen we de nadruk op doorlopende leerlijnen en maken we gebruik van een  adequaat leerlingvolgsysteem om de voortgang te monitoren.

Ontwikkelen van de volledige mens
We hechten waarde aan het ontwikkelen van de volledige mens, met aandacht voor intellectuele, artistieke en sociale vaardigheden, om zo bij te dragen aan hun algehele welzijn en persoonlijke groei. Onze school omarmt de visie dat onderwijzen niet slechts beperkt blijft tot het aanleren van rekenen en taal. Het strekt zich veel verder uit, waarbij onderwijs dienstbaar is aan de volledige en evenwichtige ontwikkeling van de mens. We geven evenveel aandacht aan de ontwikkeling van denken, voelen en willen (hoofd, hart en handen) in ons leerplan.

Verantwoordelijkheid voor medemens en natuur
Ons doel is om kinderen te laten uitgroeien tot vrije, zelfstandige mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor medemens en natuurOnze kernwaarden sluiten aan bij de principes van UNESCO:

  • We streven ernaar om de interesse van onze leerlingen te verbreden en verdiepen voor elkaar, de natuur, de samenleving en de wereld. We willen dat ze een gevoel van verbondenheid ontwikkelen en zich bewust worden van hun rol in de wereld om hen heen.
  • We hechten waarde aan de ontwikkeling van de authenticiteit en uniciteit van elke leerling. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin ze kunnen ontdekken wie ze werkelijk zijn en hun volledige potentieel kunnen benutten.
  • We bereiden onze leerlingen voor om bij te dragen aan een toekomstige samenleving die voortdurend verandert. We willen dat ze niet alleen over de benodigde kennis beschikken, maar ook over de vaardigheden en het vermogen om zich aan te passen, te innoveren en positieve veranderingen teweeg te brengen.


Ouder, school en kind als drie-eenheid
Het contact met ouders binnen de Vrijeschool is van onschatbare waarde en kan als intensief worden omschreven. Ouders worden betrokken bij het onderwijsproces. Ouder, school en kind vormen een drie-eenheid, waarbij ouders en school partners zijn in de opvoeding van de kinderen, elk met hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarnaast dragen ouders gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de klaslokalen, het helpen bij jaarfeesten en het ondersteunen van vaklessen zoals handwerken.

Kwaliteitsonderzoek

De inspectie heeft op 23 april 2024 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de Vrijeschool Oosterwold. De aanleiding voor dit onderzoek is dat de Vrijeschool Oosterwold een nieuwe school is die per 1 augustus 2023 gestart is. De inspectie voert conform het Advieskader nieuwe scholen in het eerste jaar na de start van de bekostiging van de school een kwaliteitsonderzoek uit. 

De inspectie beoordeelt de onderwijskwaliteit van de Vrijeschool Oosterwold als Voldoende. Zowel het onderwijsproces, de veiligheid als het stelsel van kwaliteitszorg zijn voldoende. 

De school valt onder regulier toezicht. 

Het rapport is hier te downloaden (pdf). 

Logo

Het logo van de Vrijeschool Oosterwold is ontworpen door Leander Kruizinga, leerkracht bij ons op school. Hij heeft gekozen voor ontluikende planten en bloemen die steeds hoger groeien. Dit staat symbool voor de beweging, de ontwikkeling, van een kleuter tot jongvolwassene.

De kleuren weerspiegelen de leeftijdsfasen van het kind. Hierin zijn de zevenjaarfasen verwerkt die Rudolf Steiner heeft beschreven. Het gaat om de verschuiving van de ontwikkeling van willen naar voelen en denken. Het logo toont bloeikracht en dat wensen we onze school in Oosterwold ook toe. Dat onze school gezond mag groeien en bloeien in een gemeenschap van Almeerders, midden in het groen – met de voeten in de klei!

Dit is de Vrijeschool Almere

In 2021 is een korte film gemaakt op de drie locaties van de stichting Vrijeschool Almere: