Schoolgids

Bent u op zoek naar meer informatie over extra ondersteuning, schooltijden of onze klachtenprocedure? Kijk dan in onze schoolgids. Deze kunt u online bekijken of downloaden.

Voor- en naschoolse opvang

De Stichting Vrijeschool Almere is al ruim 10 jaar een Brede school. Hiermee werken wij samen met onze partners aan het centrale doel voor brede scholen:
’het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen’.
Hierbij wordt gewerkt aan:

Het brede leren van kinderen


De brede school biedt kinderen extra mogelijkheden om te leren en talenten te ontwikkelen. Zinvolle vrijetijdsbesteding door een brede school activiteitenaanbod, de doorgaande leerlijnen en de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren horen naast het versterken van de taal- en rekenontwikkeling van kinderen bij dit doel.

Het welbevinden van kinderen

Dat kinderen zich goed voelen. Dit hangt samen met een sterk zelf bewustzijn, een gevoel van veiligheid en een zorgzame omgeving. Ook ouderbetrokkenheid hoort hier bij.
De verbondenheid van kinderen met elkaar en met de omgeving
Dat kinderen relaties vormen met anderen, leeftijdgenoten en volwassen en zich onderdeel voelen van de maatschappij. Ook gaat het hierbij om integratie tussen verschillende culturen en groepen.

Onze brede school bestaat uit de convenantpartners:

  • Vrijeschool Almere
  • Vrijeschool Oosterwold
  • Antroposofisch Kindercentrum de Lentemorgen (kinderopvang en buitenschoolse opvang)
  • Vrije Peuterspeelzalen Almere (peuterwerk)


We werken al sinds 2014 nauw samen met twee samenwerkingspartners:

  • Opvang Krullevaartje (kinderopvang en buitenschoolse opvang)
  • Kinderdagverblijf Kyra (kleinschalige kinderopvang)

Verlof en leerplicht

In ons verzuimprotocol vindt u alle informatie over verzuim en verlof. Om een aanvraag bijzonder verlof te doen dient u het aanvraagformulier bijzonder verlof in te vullen.

Ziekmelden

Is uw kind ziek dan horen wij dit graag voor 09.00 uur op de dag zelf. Ziekmeldingen kunnen enkel en alleen via Parro worden doorgegeven.

Schooltijden

Vrijeschool Oosterwold heeft een continurooster. Om 8:20 uur verwachten wij alle kinderen in de rij. 

Klassen 1 t/m 6
maandag t/m vrijdag
van
08.30-14.15 uur.

Kleuterklassen
maandag t/m vrijdag
van 08.30- 14.00 uur. 

Kleuters van 4 jaar gaan niet op woensdag naar school.

Vakanties en studiedagen

Eerste Schooldag
Eerste schooldag klassen 1 t/m 6 
3 september 2024
Eerste schooldag oudste kleuters (5 jaar en ouder)
4 september 2024
Eerste schooldag jongste kleuters (4 jaar)
5 september 2024

Vakanties Schooljaar 2023-2024

Zomervakantie
20 juli t/m 1 september 2024

Studiedagen
Studiedag 02-09-2024
Studiedag 25-10-2024
Studiedag 06-01-2025
Studiedag 14-02-2025
Studiedag 24-02-2025
Studiedag 28-05-2025
Studiedag 10-06-2025
Studiedag 27-06-2025

Vakanties Schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie 
26 oktober t/m 3 november 2024
Kerstvakantie + vrijdag ervoor
20 en 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie  
15 t/m 23 februari 2025
Goede vrijdag 
18 april 2025
Pasen         
valt in meivakantie
Meivakantie
19 april t/m 4 mei 2025
Bevrijdingsdag
5 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag erna
29 en 30 mei 2025
Pinksteren
9 juni 2025
Zomervakantie
12 juli t/m 24 augustus 2025