Bestuur

De Vrijschool Oosterwold maakt deel uit van de stichting Vrijeschool Almere. De stichting heeft een toezichthoudend bestuur en een uitvoerend bestuurder. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de scholen.

De uitvoerend bestuurder is bereikbaar via het bestuurssecretariaat (Caroline Vonk) op: bestuurssecretariaat@vrijeschool-almere.nl

Op de website van de Vrijeschool Almere staan publicaties die betrekking hebben op de scholen van de stichting zoals het jaarverslag, het strategisch beleidsplan en informatie over de GMR.

De stichting Vrijeschool Almere bestaat uit twee scholen, drie locaties:

  • Vrijeschool Almere
    • Lierstraat
    • Monteverdistraat
  • Vrijeschool Oosterwold
    • Danslaan (tijdelijke huisvesting)

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschaps-raad (MR)

Binnen de Stichting Vrijeschool Almere hechten we grote waarde aan medezeggenschap. Naast dat het een verplicht orgaan is binnen iedere school willen we ook graag dat mensen vanuit diverse rollen en posities meedenken, dit verbetert de kwaliteit van ons onderwijs.

Door de oprichting van Vrijeschool Oosterwold hebben we nu 2 MR’en (Vrijeschool Almere met twee locaties en Vrijeschool Oosterwold met 1 locatie) en een Gemeenschappelijke MR. Hierbij houdt de GMR zich vooral bezig met het gemeenschappelijk belang zoals bijvoorbeeld strategische plannen of de toekomstvisie. De MR praat vooral mee over schoolbeleid.

De medezeggenschap bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten en ouders en bespreekt op regelmatige basis met de schoolleiding over belangrijke schoolzaken. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het doel van de MR is bij te dragen aan de kwaliteit van de school. De MR werkt als een meedenkend en oplossingsgericht orgaan samen met de schoolleiding en het bestuur, vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid op bijvoorbeeld zaken als het schoolplan, het formatieplan en de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad van VSO?
V.l.n.r. staand: Louisa Fakkeldij, Mireille Koomen
V.l.n.r. zittend: Myra Polet, Lieske Carrière, Marije Buiter
Niet op foto: Mariska Slingerland

U kunt in contact komen met de MR van Oosterwold door een mail te sturen naar mroosterwold@vrijeschool-almere.nl

Agenda MR VSO 20240613
Jaarplanning MR VSO 2023-2024
Nieuwsbericht MR VSO Voorjaar 2024
Aftreedschema MR VSO
Visie MR VSO

Ouderbetrokkenheid

Terwijl de school nog gebouwd moet worden, wordt natuurlijk al wel gebouwd aan een eigen gemeenschap van ouders en leerkrachten. Zo is er al een ouderkoor, een jaarfeestengroep en een tuingroep en daar komen vast nog meer initiatieven bij. 

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage is in Nederland, bij wet, vrijwillig.

De overheid heeft hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld waaraan scholen zich moeten houden: ouderbijdragen zijn altijd vrijwillig en mogen geen invloed hebben op de schoolkeuze. De Vrijeschool Oosterwold onderschrijft deze regel. De bijdrage wordt gebruikt voor extra’s en niet voor het reguliere lesprogramma. Kinderen worden niet van het reguliere lesprogramma uitgesloten. Het standpunt van onze school is dat ook de uit ouderbijdragen betaalde algemene extra’s ten goede komen aan alle leerlingen. Ook individuele verstrekkingen worden een kind niet onthouden. Dit betekent echter dat wij elk jaar een begroting maken en daarbij rekenen op een standaard bijdrage per kind van 350 euro per jaar. Om kinderen van ouders die deze bijdrage niet (geheel) kunnen betalen niet uit te sluiten, vragen wij van ouders die dat kunnen, meer bij te dragen dan het gevraagde bedrag. 

De uitgaven voor bepaalde kosten liggen niet voor elke leeftijd/klas gelijk. Sommige kosten liggen hoger in de kleuterklassen, andere kosten in de hogere klassen. Wij hanteren echter een solidariteitsprincipe, wat betekent dat wij uitgaan van een gemiddelde financiële ondersteuning voor het totale onderwijs, wat elk kind gedurende zijn/haar gehele schoolloopbaan ten goede komt. 

Aan welke specifieke uitgaven de ouderbijdrage wordt besteed kunt u hier lezen.

Vacatures

Wat leuk dat je interesse hebt in de Vrijeschool Almere en Oosterwold!

 

Lees hier meer over onze vacatures


Direct Solliciteren
Kom jij ons team versterken?